KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest

Domat Śląski A. Klawaniec, J. Klewaniec Sp. j.

 1. Brzozowa 16, Boruszowice 42-690

 

 • W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem email: poczta@domatslaski.pl; pod numerem telefonu 513 175 558, lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie powyżej.

 

 • Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Twoje dane:

 • w celu zawarcia i wykonania  umowy na świadczenie usług z naszej oferty, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO)
 • w celu realizacji usługi gwarancyjnej/reklamacyjnej (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO)
 • w celu realizacji Twojej prośby o kontakt i przedstawienia Ci naszej oferty, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu   (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • w celu wystawienia dokumentu sprzedaży, będącym realizacją nałożonego na nas przez ustawę o podatku od towarów i usług  obowiązku prawnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c).
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni),  będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Prawo do sprzeciwu
 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 • Okres przechowywania danych.

              Okres, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w 

              oparciu o następujące  kryteria:

 • okres, przez jaki są świadczone usługi;
 • zapisy prawa, które mogą obligować spółkę Domat Śląski do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości)
 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora.

 

 • w związku z zawarciem umowy:

Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy, czyli przez okres 10 lat.

 

 • w procesie zawarcia umowy:

Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 3 miesięcy od złożenia Ci przez nas oferty, Twoje dane osobowe związane z ofertą do tej umowy zostaną niezwłocznie usunięte, z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.

 

 • w celu marketingu bezpośredniego:

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

 • Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane:

 1. podmiotom zaangażowanym w proces świadczenia usługi np. firmy kurierskie, kancelaria prawna, której Spółka zleci np. prowadzenie postępowania, dostawcom Twojego zamówienia, podmiotom współpracującym w procesie reklamacji oraz instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym.
 2. naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym): firmie księgowej i informatycznej.

 

 

 • Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
 4. przenoszenia danych  
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

 • Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy, jej realizacji jak również wynikać może z przepisów prawa w przypadku obowiązku wystawienia dokumentu sprzedaży faktury VAT.